Oudercontacten

Om de verantwoordelijkheid voor hun kind met een gerust hart over te dragen aan het kinderdagverblijf, moeten ouder(s)/verzorger(s) vertrouwen kunnen hebben in de wijze waarop er met hun kind wordt omgegaan. Dienstbaarheid aan ouder(s)/verzorger(s) en kinderen staat voorop. De wensen van alle ouder(s)/verzorger(s) bevredigen is een onmogelijke zaak. Daarvoor lopen de wensen en verwachtingen, opvoedingsideeën en –stijlen van ouder(s)/verzorger(s) te zeer uiteen. Het kinderdagverblijf wil een zodanige relatie opbouwen en onderhouden dat wederzijdse invloed op de opvoedingssituatie in het dagverblijf en thuis mogelijk wordt. 

Een goede samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) krijgt gestalte door: 

 • Gedegen mondelinge en schriftelijke voorlichting aan ouder(s)/verzorger(s) over het kinderdagverblijf, zodat ouder(s)/verzorger(s) weten wat ze al dan niet kunnen verwachten.
 • Dagelijkse overdracht van informatie over het kind bij halen en brengen.
 • Aandacht en tijd voor vragen van ouder(s)/verzorger(s) (opvoedingsondersteunend).
 • Ouder(s)/verzorger(s) advies vragen over zaken met betrekking tot hun kind.
 • Individuele oudergesprekken.
 • Vastleggen van algemeen geldende afspraken voor ouder(s)/verzorger(s) in een reglement, zoals regels rond het afmelden, betaling ouderbijdrage en dergelijke.
 • Het pedagogische beleid is ter inzage op het kinderdagverblijf.
 • Ook het jaarlijkse GGD inspectierapport is ter inzage op het kinderdagverblijf.

Ouderavonden:

Minimaal een keer per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd. Wie de ouderavond organiseert is afhankelijk van het doel van de avond. Leidsters, ouders, oudercommissie en directie kunnen een ouderavond organiseren. Er zal altijd een bepaald thema aan de orde komen. Ouders kunnen altijd onderwerpen aandragen. Er kan ook een gastspreker uitgenodigd worden.

Oudercommissie

De wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in een kinderdagverblijf en geeft de oudercommissie adviesrecht op verschillende punten. Denk aan kwaliteitsbeleid, een pedagogisch beleidsplan, voedingsbeleid, een klachtenregeling, veiligheid, gezondheid, openingstijden en prijsbeleid.


Wat doen wij?
 

 • Belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk behartigen.
 • Ouders vertegenwoordigen richting leidsters en directie.
 • Leiding van Kiddies adviseren ten aanzien van gevoerd beleid.
 • Leveren van input / organisatie ouderavonden, thema-avonden en activiteiten.

Hoe is de oudercommissie te bereiken?

Voor een goed functionerende oudercommissie zijn wij afhankelijk van de input van ouders. Je kunt ons hiervoor persoonlijk, via email ( oudercommissiekiddies@gmail.com) of via de daarvoor bestemde brievenbus bij Kiddies benaderen. In de gang hangt een slinger met foto’s van de leden van de oudercommissie, zodat de leden ook voor andere ouders herkenbaar zijn.

Vergaderdata

Per jaar vergadert de oudercommissie minimaal vier keer. De agenda van de vergadering wordt minimaal een week van te voren bekend gemaakt. 

Heb je vragen/opmerkingen/mededelingen die wij mee kunnen nemen tijdens onze vergadering? Spreek ons gerust aan of mail! Notulen van vergaderingen hangen ter inzage op het prikbord van de OC (in het halletje bij Kiddies)

Klachtenprocedure 

Uw kind brengt heel wat uurtjes door op de kinderopvang. Daar wilt u natuurlijk een vertrouwd gevoel bij hebben. Soms doet zich toch een conflict voor.

Bent u het niet eens met hoe het er op de opvang van uw kind aan toe gaat? Of hebt u als oudercommissie een klacht, dan kunt u hierover een klacht melden. Ook kunt u vragen van andere ouders lezen of eerdere uitspraken van De Geschillencommissie bekijken. Heeft u niet gevonden wat u zocht? Stel dan zelf uw vraag aan de medewerkers van het Klachtenloket Kinderopvang.

Tarieven en inschrijven

Bij genoemde tarieven die KDV-Kiddies hanteert is geen rekening gehouden met een eventuele kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Het uiteindelijke bedrag dat je betaalt is daarom meestal maar een beperkt deel is van de maandprijs zoals op deze website staat vermeld. Kiddies kan op basis van je belastbaar jaarinkomen een indicatie geven van de werkelijke kosten voor opvang.
Meer informatie vind je op www.toeslagen.nl.

Dagopvang wordt in 12 maandelijkse termijnen in rekening gebracht.
Inschrijfkosten per gezin : gratis.

De Rijksnorm is de maximale uurprijs op basis waarvan de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst wordt berekend. Deze is in 2023 gesteld op € 9,12.

Bij de prijs is inbegrepen oa : luiers, vers fruit, brood, melk, fruitwater, sap, cracker, soepstengel, rauwkost.
Indien gewenst dient je zelf mee te nemen:

 • bijzondere voeding zoals borstvoeding en allergieproducten
 • flesvoeding
 • potjes groente/fruit

Inschrijven

Heb je vragen of wil je graag persoonlijk kennis maken?
Neem gerust contact met ons op