Oudercontacten

Om de verantwoordelijkheid voor hun kind met een gerust hart over te dragen aan het kinderdagverblijf, moeten ouder(s)/verzorger(s) vertrouwen kunnen hebben in de wijze waarop er met hun kind wordt omgegaan. Dienstbaarheid aan ouder(s)/verzorger(s) en kinderen staat voorop. De wensen van alle ouder(s)/verzorger(s) bevredigen is een onmogelijke zaak. Daarvoor lopen de wensen en verwachtingen, opvoedingsideeën en –stijlen van ouder(s)/verzorger(s) te zeer uiteen. Het kinderdagverblijf wil een zodanige relatie opbouwen en onderhouden dat wederzijdse invloed op de opvoedingssituatie in het dagverblijf en thuis mogelijk wordt. 

Een goede samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) krijgt gestalte door: 

 • Gedegen mondelinge en schriftelijke voorlichting aan ouder(s)/verzorger(s) over het kinderdagverblijf, zodat ouder(s)/verzorger(s) weten wat ze al dan niet kunnen verwachten.
 • Dagelijkse overdracht van informatie over het kind bij halen en brengen.
 • Aandacht en tijd voor vragen van ouder(s)/verzorger(s) (opvoedingsondersteunend).
 • Ouder(s)/verzorger(s) advies vragen over zaken met betrekking tot hun kind.
 • Individuele oudergesprekken.
 • Vastleggen van algemeen geldende afspraken voor ouder(s)/verzorger(s) in een reglement, zoals regels rond het afmelden, betaling ouderbijdrage en dergelijke.
 • Het pedagogische beleid is ter inzage op het kinderdagverblijf.
 • Ook het jaarlijkse GGD inspectierapport is ter inzage op het kinderdagverblijf.

Ouderavonden:

Minimaal een keer per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd. Wie de ouderavond organiseert is afhankelijk van het doel van de avond. Leidsters, ouders, oudercommissie en directie kunnen een ouderavond organiseren. Er zal altijd een bepaald thema aan de orde komen. Ouders kunnen altijd onderwerpen aandragen. Er kan ook een gastspreker uitgenodigd worden.

Oudercommissie

De wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in een kinderdagverblijf en geeft de oudercommissie adviesrecht op verschillende punten. Denk aan kwaliteitsbeleid, een pedagogisch beleidsplan, voedingsbeleid, een klachtenregeling, veiligheid, gezondheid, openingstijden en prijsbeleid.


Wat doen wij?
 

 • Belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk behartigen.
 • Ouders vertegenwoordigen richting leidsters en directie.
 • Leiding van Kiddies adviseren ten aanzien van gevoerd beleid.
 • Leveren van input / organisatie ouderavonden, thema-avonden en activiteiten.

Hoe is de oudercommissie te bereiken?

Voor een goed functionerende oudercommissie zijn wij afhankelijk van de input van ouders. Je kunt ons hiervoor persoonlijk, via email ( oudercommissiekiddies@gmail.com) of via de daarvoor bestemde brievenbus bij Kiddies benaderen. In de gang hangt een slinger met foto’s van de leden van de oudercommissie, zodat de leden ook voor andere ouders herkenbaar zijn.

Vergaderdata

Per jaar vergadert de oudercommissie minimaal vier keer. De agenda van de vergadering wordt minimaal een week van te voren bekend gemaakt. 

Heb je vragen/opmerkingen/mededelingen die wij mee kunnen nemen tijdens onze vergadering? Spreek ons gerust aan of mail! Notulen van vergaderingen hangen ter inzage op het prikbord van de OC (in het halletje bij Kiddies)

Klachtenprocedure 

Kinderopvang is mensenwerk en waar mensen werken kan iets misgaan. Dit kan leiden tot ontevredenheid van de ouders. Kinderdagverblijf Kiddies biedt aan ouders/verzorgers diverse mogelijkheden aan om hun ontevredenheid te uiten in de vorm van uitingen van ongenoegen tot en met officiële ingediende schriftelijke klachten. Deze uitingen zijn allemaal signalen tot c.q. behoeften aan betere afstemming en kansen om structureel verbeteringen aan te brengen in onze dienstverlening. Hieronder leest u meer over onze interne klachtenregeling en de Geschillencommissie

Interne klachtenregeling

Het is soms niet te vermijden dat er af en toe iets is wat een ouder niet bevalt aan de opvang van zijn of haar kind. Een ouder kan bijvoorbeeld vinden dat een pedagogisch medewerker niet genoeg aandacht heeft voor het kind, of dat de medewerker ten aanzien van een bepaald aspect in haar werkwijze niet goed functioneert. Onze interne klachtenregeling wordt bekend gemaakt bij de ouders en oudercommissie via het pedagogisch beleidsplan, het informatieboekje en via de nieuwsbrief. Inspectierapporten en pedagogische beleidsplannen met de daarin opgenomen klachtenregelingen staan ook op de site van kinderdagverblijf Kiddies.

Binnen ons kinderdagverblijf vinden we dat medewerkers rechtstreeks met een probleem of klacht benaderd kunnen worden. Onder een klacht verstaan we iedere mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen of ontevredenheid van een ouder/verzorger over het (pedagogisch) handelen van of de dienstverlening door een medewerker van kinderdagverblijf Kiddies. Als ouders een klacht hebben, kan deze besproken worden met de pedagogisch medewerker of de directie. Komt de ouder er niet uit, dan dient de ouder een schriftelijke klacht in te dienen bij Kinderdagverblijf Kiddies. De leidsters streven ernaar om professioneel om te gaan met kritiek. Over de dagelijkse gang van zaken kunnen de leidsters of de coördinator altijd aangesproken worden. Toch kan het voor ouders soms lastig zijn om zorgen of kritiek rechtstreeks te bespreken. Wij willen iedereen de mogelijkheid bieden om hun klacht of uiting van ongenoegen ergens neer te leggen. We kunnen hier alleen maar van leren! Pas als we weten dat ouders iets vervelend vinden of ergens moeite mee hebben kunnen we er iets aan doen en kan de situatie verbeterd worden.

Indien er beleidsmatige aangelegenheden of klachten en/of vragen over facturering en andere financiële aangelegenheden zijn kan contact opgenomen worden met de directie. Tevens kunt u voor alle overige vragen of klachten bij de directie terecht. Ouders kunnen ook terecht bij de oudercommissie van het kinderdagverblijf. Wanneer de klacht schriftelijk is ingediend wordt er minimaal binnen 6 weken schriftelijk gereageerd en de klacht binnen deze tijd ook afgehandeld. De oudercommissie is echter geen klachtencommissie en kan uw klacht niet behandelen. Wel kunnen zij naar aanleiding van de klacht kijken naar het beleid van onze organisatie.

De Wet kinderopvang bepaalt dat elke kinderopvang sinds 01-01-2016 aangesloten moet zijn bij de Geschillencommissie en het daaraan verbonden Klachtenloket Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het moet voor ouders duidelijker en gemakkelijker worden om bij onenigheid een klacht in te dienen. Mocht uw klacht binnen de opvang niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan kunt u gebruik maken van deze externe klachtenprocedure.  

 

Hoe werkt de Geschillencommissie?

Als ouders en/of oudercommissie het ergens niet mee eens zijn, b.v. de hoogte van een factuur of omdat een ouder zich als klant niet goed behandeld voelt, wordt aangeraden om altijd eerst te proberen om er samen uit te komen. De Geschillencommissie komt niet in actie als de ouder of oudercommissie niet eerst een schriftelijke klacht heeft ingediend en de ondernemer vier weken de tijd heeft gekregen om op de klacht te reageren. Reageert de kinderopvangondernemer niet of komen beide partijen er niet uit, dan kunt u bij het Klachtenloket Kinderopvang en Peuterspeelzalen terecht voor informatie, advies, bemiddeling en mediation. De Geschillencommissie kan uiteindelijk een bindende uitspraak doen. Voor meer informatie, ga naar www.degeschillencommissie.nl

Tarieven en inschrijven

Bij genoemde tarieven die KDV-Kiddies hanteert is geen rekening gehouden met een eventuele kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Het uiteindelijke bedrag dat je betaalt is daarom meestal maar een beperkt deel is van de maandprijs zoals op deze website staat vermeld. Kiddies kan op basis van je belastbaar jaarinkomen een indicatie geven van de werkelijke kosten voor opvang.
Meer informatie vind je op www.toeslagen.nl.

Dagopvang wordt in 12 maandelijkse termijnen in rekening gebracht.
Inschrijfkosten per gezin : gratis.

De Rijksnorm is de maximale uurprijs op basis waarvan de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst wordt berekend. Deze is in 2023 gesteld op € 9,12.

Bij de prijs is inbegrepen oa : luiers, vers fruit, brood, melk, fruitwater, sap, cracker, soepstengel, rauwkost.
Indien gewenst dient je zelf mee te nemen:

 • bijzondere voeding zoals borstvoeding en allergieproducten
 • flesvoeding
 • potjes groente/fruit

Klik hier om je kind in te schrijven of om een inschrijving te wijzigen.

Heb je vragen of wil je graag persoonlijk kennis maken?
Neem gerust contact met ons op