Privacyverklaring

Kinderdagverblijf Kiddies hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderdagverblijf Kiddies houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet -en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het is dan ook de verantwoordelijkheid van alle medewerkers om zowel de kwaliteit van de zorg en begeleiding als de privacy van ouders en kinderen te bewaken.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Kinderdagverblijf Kiddies zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy statement of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit statement.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Kinderdagverblijf Kiddies verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kinderdagverblijf Kiddies de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode/ woonplaats
 • Geboortedatum
 • Banknummer
 • BSN-nummer
 • Geslacht
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Nood) telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden door Kinderdagverblijf Kiddies opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar
 • Bewaartermijn Kinderdagverblijf Kiddies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Kinderdagverblijf Kiddies van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Telefonische of mondeling gegevens verstrekken

Er wordt geen vertrouwelijk informatie verstrekt aan derden, anders dan de belastingdienst of de politie na aanvraag en overleg. Hierbij kan gedacht worden aan telefoonnummers, adressen of andere vertrouwelijk informatie. In het geval van een gerechtelijk bevel betreffende kinderen van gescheiden ouders is dit ook van toepassing en wordt er geen informatie gedeeld met de ouder die de kinderen niet mag zien.

Vragen van instanties betreffende de bij ons geplaatste kinderen In het belang van het kind kan het nodig zijn om informatie, naast ouders ook uit te wisselen met derden (bureau jeugdzorg, GGD, consultatiebureau, scholen, algemeen maatschappelijk werk enz.). De gegevens over het kind aangaande de ontwikkeling die binnen een normale ontwikkelingslijn vallen, worden niet met derden (bureau jeugdzorg, GGD, consultatiebureau, scholen, algemeen maatschappelijk werk enz.) gedeeld zolang dit niet in het belang van het kind is. Ouders hebben te allen tijde recht op inzage in het dossier van hun kind.

Daarnaast heeft Kinderdagverblijf Kiddies de plicht om altijd met ouders in gesprek te gaan over eventuele zorgen rondom het kind. Wij zullen samen met de ouders kijken hoe onze zorgen kunnen worden weggenomen. Indien de zorgen dusdanig groot zijn en deze in gesprek met de ouders niet worden weggenomen, kunnen wij ons genoodzaakt zien een melding te doen bij Veilig Thuis. Wij zullen ouders hier vooraf van op de hoogte stellen. Wij doen in principe geen anonieme meldingen bij Veilig Thuis, tenzij de veiligheid van kinderen of medewerkers in het gedrang is. Veel van deze medewerkers geven aan te bellen met medeweten van de ouders. In de meeste gevallen zijn de bedoelingen goed en komen ze voort uit een afgesproken plan. Om echter te voorkomen dat dit niet zo is en we informatie verstrekken aan niet bevoegde personen, dienen we hier zorgvuldig mee om te gaan!

Identificatie

Er zijn situaties denkbaar waarbij de pedagogisch medewerker niet kan vaststellen of de betrokken volwassene inderdaad bevoegd is om een kind op te halen van een vestiging. Te denken valt aan een situatie waarin de pedagogisch medewerker nog geen kennis heeft gemaakt met de betrokken ouder of degene die het kind ophaalt is nog nooit eerder op de vestiging geweest (opa, oma of oom, tante, buurvrouw). Er moet daarom altijd van tevoren door de ouder(s) kenbaar worden gemaakt dat het kind door iemand anders wordt opgehaald. Als wij deze persoon nog niet gezien hebben, vragen wij altijd om een foto van de desbetreffende persoon. Als wij niet op de hoogte zijn dat het kind door iemand anders wordt opgehaald, wordt het kind niet meegegeven en wordt er altijd telefonisch contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s).

Foto’s en beeldmateriaal in verschillende publicaties van kinderdagverblijf Kiddies worden foto’s opgenomen om de boodschap te verduidelijken of de tekst te verfraaien. Ook op onze website en Facebookpagina staat een aantal foto’s. Ook het publiceren van foto’s van kinderen, ouders en personeel bij Kinderdagverblijf Kiddies valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat die foto’s alleen geplaatst mogen worden met toestemming van degene (of diens wettelijk vertegenwoordiger) die op de foto staat.

Om te voorkomen, dat buitenstaanders misbruik maken van afbeeldingen op de website of Facebookpagina, zijn daar afspraken over gemaakt: Er worden geen namen gebruikt bij onderschriften van foto’s en adresgegevens worden niet op de website geplaatst. De op de website van Kinderdagverblijf Kiddies geplaatste informatie zal ontdaan zijn van privacygevoelige informatie; er zal nooit meer dan vrij verkrijgbare informatie opgenomen worden.

Omdat het niet praktisch is om bij elke afzonderlijke publicatie vooraf toestemming te vragen, wordt ouders eenmalig gevraagd om schriftelijk toestemming verlenen. Deze beslissing kan te allen tijde schriftelijk worden herroepen. Foto’s worden uitsluitend gemaakt met de camera die op de groepen ligt.

Datalek

Vanaf 25 mei 2018 moeten niet alleen relatief grote datalekken gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar moeten alle datalekken intern geregistreerd worden. Ook de kleine, die geen risico op fraude of persoonlijke schade opleveren. Doel van het registreren is het ervan leren en het voorkomen van datalekken in de toekomst en aan te kunnen tonen dat men zich houdt aan de nieuwe privacywetgeving.

Genoteerd worden: korte omschrijving van het datalek (wat is er gebeurd, wanneer is het gebeurd, om welke gegevens gaat het, hoeveel personen worden getroffen door het lek), mogelijk risico en welke actie is ondernomen om dit in de toekomst te voorkomen.

Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacy statement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via het e-mail adres info@kdv-kiddies.nl Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden via email of bij het management van kinderdagverblijf Kiddies.