Kinderdagverblijf Kiddies is een kleinschalig kinderdagverblijf. Wij bieden professionele kinderopvang aan kinderen in de leeftijdsgroep van 6 weken tot 4 jaar.  Een goede begeleiding bij de ontwikkeling en creativiteit van het kind staat bij ons centraal. Wij werken veelvuldig met kleine groepjes kinderen waardoor elk kind individuele aandacht krijgt en vanuit het eigen niveau en tempo kan deelnemen. 

Wil je meer informatie of graag een keer kennis maken? Neem vrijblijvend contact met ons op.

foto van kinderen die met bladeren spelen in de herfst

Ons beleidsplan

Kinderdagverblijf Kiddies heeft een pedagogisch beleid waarin wij laten zien welke keuze wij maken op pedagogisch gebied, wat onze werkwijze is en waarop wij deze werkwijze baseren. Ons pedagogisch beleid geldt voor alle Kiddies-groepen en is bedoeld voor onze medewerkers en voor de ouders van Kiddies.

Kinderen die een kinderdagverblijf bezoeken krijgen te maken met twee opvoedomgevingen: thuis en op het kinderdagverblijf. Als ouder(s)/verzorger(s) is het van belang te weten wat er bij Kinderdagverblijf Kiddies gebeurt, welke pedagogische uitgangspunten wij hanteren en waarom er welke regels gelden. Voor onze medewerkers is het van belang dat zij een uniforme werkwijze hanteren.

Onze doelstellingen

Wij bieden in onze kinderopvang een ander milieu dan de thuissituatie en zorgen dat dit bijdraagt aan de verschillende aspecten in de opvoeding en ontwikkeling van het kind.¬†Samen met de ouder(s)/verzorger(s) wordt een zodanige relatie opgebouwd, dat wederzijds invloed op de opvoedingssituatie bij Kinderdagverblijf¬†Kiddies en thuis mogelijk is. Wij¬†bevorderen de ontwikkeling van de kinderen door hen, onder deskundige begeleiding, in groepsverband samen te brengen in speciaal voor hen gecre√ęerde ruimten als aanvulling op de thuissituatie.

Onze pedagogische doelstellingen:

  • Zorgen dat het kind contacten krijgt met andere kinderen en volwassenen;
  • De kinderen begeleiden bij het zoeken naar hun mogelijkheden en hun wensen met betrekking tot zichzelf en hun omgeving;
  • De kinderen begeleiden bij het leren dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen;
  • Stimuleren van zelfstandigheid waarbij wordt uitgegaan van het kind (wat wil het en wat kan het aan);
  • In acht nemen van de verschillende aspecten van de ontwikkeling op sociaal, lichamelijk, emotioneel en creatief gebied;
  • Zorgdragen dat er een klimaat heerst, dat veiligheid en geborgenheid biedt, zodat eigen initiatieven ontplooid kunnen worden en ieder en eigen inbreng kan hebben;
  • De kinderen kunnen hun eigen individuele slaap- en eetritme aanhouden. Wij stemmen dit af op de behoefte en wensen van de ouder(s)/verzorger(s) en het kind.

ActiviteitenFoto van kinderen die luisteren naar een verhaaltje

Spelen hoort bij kinderen en is van groot belang voor hun ontwikkeling. Spelen geeft het kind de gelegenheid om zich te ontwikkelen op alle niveaus: zintuiglijk, cognitief, motorisch en sociaal. Spelenderwijs ondekt het kind zijn eigen mogelijkheden en die zijn omgeving biedt.

Spelen neemt bij Kinderdagverblijf Kiddies een belangrijke plaats in. Naast vrij spel worden er activiteiten geboden. Onder die activiteiten verstaan wij buiten spelen, wandelen, knutselen, liedjes zingen, boekje lezen, voorlezen, blokken bouwen en nog meer.

Al deze verschillende vormen zorgen ervoor dat verschillende fasen en aspecten van de ontwikkeling aandacht krijgen. het team van Kinderdagverblijf Kidies zorgt ervoor dat ook de indeling van de ruimten bij deze behoefte aan spelvariatie aansluit.

Onze medewerkers

Al onze medewerkers zijn gekwalificeerd om de kinderen op te vangen, de ontwikkelingen te volgen en te stimuleren. Zij beschikken minimaal over een MBO-opleiding gericht op de kinderopvang. Daarnaast beschikken zij over de deskundigheid om kinderen te verzorgen en te begeleiden. Al onze medewerkers hebben kennis en vaardigheden op pedagogische, sociaal en hygi√ęnisch gebied.

Kinderdagverblijf Kiddies is een gecertificeerd leerbedrijf voor de opleiding van groepsleidster. Naast onze vaste medewerkers zijn er pedagogisch medewerkers in opleiding aanwezig. Zij werken afhankelijk van de fase van hun opleiding op de groepen en onder begeleiding van onze gecertificeerde medewerkers.

Heb je vragen of wil je graag een keer kennis komen maken?
Neem vrijblijvend contact met ons op.